International

Europe’s First AdventureWeek Debuts Late Summer 2014 with Albania-Kosovo-Macedonia Trans-border Itineraries

AdventureWeek, a specialized, nine-day familiarization (FAM) journey coordinated by the Adventure Travel Trade Association (ATTA), will debut in Europe, deep in the ancient cultural crossroads and rugged lands of the Western Balkans featuring Albania, Kosovo and Macedonia between August 26 and September 3, 2014.The three Southeastern European destinations are engaged in a precedent-setting, cooperative strategy to raise awareness of the adventure potential of the region among international outbound operators, specialized travel agents and international travel journalists.ATTA Offers Adventu

Debutimi i Javës së parë të Aventurës Europiane në Verë 2014 në Shqiperi-Kosove-Maqedoni dhe Itineraret ndër-kufitare

Java e Aventurës, një udhëtim specifik nëntë-ditor familjarizues i koordinuar nga Shoqata e Udhëtimeve Aventurieske (ATTA) do të debutojë në Europë,  thellë në udhëkryqet e lashta kulturore dhe shpateve të dhëmbëzuara të Ballkanit Perëndimor, veçanërisht në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni  ndërmjet afatit kohor 26 Gusht dhe 3 Shtator 2014.Tre destinacionet Juglindore Europiane  janë të përfshira në një vendosje paraprake, në lidhje me një strategji  bashkëpunuese, për të rritur njohjen e potencialit të aventurës që ka rajoni, midis operatorëve nderkombëtare, agjencive të udhëtimi të specializ

International Conference for the river Vjosa

The participation of the National Tourism Agency in the International Conference for the river Vjosa ecomuseum in Konica Greece, on January 25-27.

The National Tourism Agency, represented by the General Director Mrs. Julinda Dhame and the section chief of Foreign Relations Mr. Bledar Mane, took part in the international conference ceremony and inauguration of Vjosa ecomuseum, a European Union project together with the municipalities of Konica and Pёrmet as partners.

Subscribe to International